1. husle

Lukáš
Šustek

Stručné bio

Je v súčasnosti študentom Vysokej školy múzických umení v Bratislave, v triede profesora Mgr. art. Roberta Marečka ArtD. a zároveň od roku 2017 aktívnym hráčom prvých huslí v Štátnom komornom orchestri Žilina. Svoje zručnosti nadobudol na Konzervatóriu v Žiline, kde pod vedením profesorky Mgr. art. Hany Hrochovej dosiahol viacero úspechov.

Okrem účinkovania na komorných a sólových interpretačných súťažiach, niekoľkokrát vystupoval sólovo na verejných koncertoch konzervatória a medzi najvýznamnejšie úspechy patrí interpretácia dvojkoncertu d mol pre dvojo huslí a orchester spolu s Gabrielou Keblúškovou, ako aj Vivaldiho koncert pre dvojo huslí a úpravy skladieb skupiny The Beatles od Petra Breinera, v sprievode školského orchestra Konzervatória v Žiline. Pôsobil vo viacerých orchestroch a komorných zoskupeniach v pozíci koncertného majstra, ako napr. Moravsko-slezská sinfonieta, školský orchester Konzervatória v Žiline a počas svojich štúdií na vysokej škole, mal takú možnosť aj v komornom orchesteri VŠMU. Hudobnú prax nadobudol aj pri nahrávaní filmovej hudby v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu a ako spoľahlivý hráč sa zúčastnil niekoľkých zahraničných zájazdov (Nemecko, Južná Kórea, Belgicko, Čína) s orchestrami, ako je Štátny komorný orchester Žilina a Capella Istropolitana.